§1 Bestemmelser og definitioner 

Stk. 1. SpecialFX lejebetingelser er udarbejdet af os, såvel der hersker ingen tvivl omkring aftaleindgåelsen af leje, levering og ansvarsgrundlag for det pågældende materiel. 

§2 Levering og risikoovergang

Stk. 1. Ved indgåelse af lejemålet aftales det, hvorvidt det lejede udstyr skal leveres af SpecialFX eller det bliver afhentet af kunden selv. Prisen for leveringen aftales inter partes, forudsat at levering af udstyr vælges, hvor der beregnes en leveringstakst pr. kilometer, hvilket omfatter levering til hele Fyn og Trekantområdet.

Stk. 2. Ved modtagelse af det lejede udstyr skal lejer foretage kontrol af udstyret. Såfremt der opstår mangler ved udstyret, er lejer forpligtet til hurtigst muligt at kontakte SpecialFX, som endvidere skal kontaktes, hvis der opstår problemer med udstyret efter, det er taget i brug.

§3 Erstatningsansvar og forsikring

Stk. 1. Vores lejebetingelser skal overholdes, såvel der ved lejemålets afslutning skal afleveres det lejede materiel uden skader.

Stk. 2. Sker der under lejeperioden skader på det lejede udstyr eller medfølgende materiale skal udbedringen ske for lejers regning, undtagen hvis skaden kan karakteriseres som almindelig slitage.

Stk. 3. Udstyret anses for at være i lejers besiddelse under hele lejeperioden, samt under eventuelle overskridelse af tilbagelevering til SpecialFX. Derfor kan vi ikke drages til ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, herunder også tidstab. Indtræder der derimod skader på fast ejendom, græsplæner, sportspladser og lignende, hvor det lejede udstyr anvendes, inklusive løsøre, kan SpecialFX ligeledes ikke drages til ansvar, så længe udstyret er i lejers besiddelse.

Stk. 4. Enhver skade der måtte opstå ved brugen af udstyr fra SpecialFX, uanset om skaden følger direkte eller indirekte af udstyret, er det lejerens eller brugerens eget ansvar. Således kan SpecialFX ikke holdes ansvarlig for skader sket på personer eller materialer, som opstår ved brug af udstyret. Vi gør opmærksom på, at udstyret kan være farligt, og sørger derfor for at lejeren er informeret om risikoen samt den retsmæssige brug af udstyret.

Stk. 5. Det lejede udstyr er er ikke ansvarsforsikret af SpecialFX. Opstår der hertil skader i forbindelse med leje, er det lejerens egen forsikring, der skal dække skaden. I forbindelse med tyveri, ødelagt udstyr med videre er det lejeren, som selv dækker det tabte til SpecialFX.

§4 SpecialFX ansvar

Stk. 1. Hvis der opstår mindre forsinkelser i forbindelse med SpecialFX levering og afhentning af det lejede udstyr, gives der intet nedslag i den aftalte pris, såfremt forsinkelsen skyldes trafikale forhold, uforudsigelige uheld eller lignende. En mindre forsinkelse anses hertil som en forsinkelse, der ikke overstiger en time.

Stk. 2. SpecialFX er ikke forpligtet til at foretage reparationer eller udskifte det lejede udstyr i lejeperioden, medmindre der opstår fejl på udstyret som uomtvisteligt ikke følger af forkert brug af udstyret. Skulle der være fejl på materiellet fra start, skal det oplyses fra lejers side hurtigst muligt.

§5 Lejers ansvar

Stk. 1. Lejeren stilles det fulde ansvar for det lejede udstyr gennem hele lejeperioden henført af lejebetingelser. 

Stk. 2. Det er lejers ansvar at indhente de fornødne tilladelser til brugen af det lejede udstyr og opstillingen af dette. Hertil er det ligeledes lejeres ansvar at informere brugerne af det lejede udstyr om, hvad retsmæssig brug og betjening af udstyret er.

Stk. 3. Det er lejers egen pligt at sørge for, at der er en tilstrækkelig strømforsyning til det lejede materiel. Der gives ikke nedslag i prisen, hvis lejer ikke tilvejebringer dette. Såfremt det skulle opstå materielle skader som følge heraf, gives der ikke nedslag i prisen, ligesom udbedringen sker for lejers regning.

Stk. 4. Såfremt lejer forsinkes med tilbageleveringen af det lejede udstyr til SpecialFX tillægges lejemålet et gebyr. Gebyret beregnes som den anførte dagspris for det lejede udstyr, og fastsættes som en dagsbod for hvert påbegyndt døgn det lejede overskrider tilbageleveringsfristen.

§6 Opsyn og udgifter

Stk. 1. Såfremt lejer ønsker opsyn med udstyret under lejeperiode aftales dette på forhånd med SpecialFX, hvortil vi udregner en betaling for opsynet, som udregnet på time basis til en pris mellem 200 til 500 kroner i timen.

Stk. 2. Påfører lejer det lejede udstyr udgifter i lejeperioden, er SpecialFX ikke forpligtet til at give kompensation for udgifterne. Dette er som følge af intet andet er aftalt mellem parterne ifølge vores lejebetingelser.

Stk. 3. Strækker lejemålet sig over mere end en dag, er det lejers ansvar at udstyret efter færdig brug, hver aften, pakkes korrekt og forsvarligt sammen. Endvidere skal lejer tilvejebringe sikker og aflåst opbevaring af det lejede udstyr til natten over.

§7 Uforudsete hændelser

Stk. 1. Ved leje af oppusteligt udstyr forpligter lejer sig til at stoppe brugen af udstyret, hvis vindhastigheden overstiger Beaufort-skala 5, hvilket svarer til 38 km/t eller 11 m/s. Det oppustelige udstyr skal ved vindhastighed herover tømmes for luft og blæseren skal fjernes ifølge lejebetingelserne.

Stk. 2. I tilfælde af strejke, lockout eller anden form for arbejdsstandsning, force majeure herunder utilregnelige materielle skader på udstyret, som medfører at SpecialFX ikke kan levere det lejede udstyr. Hertil er SpecialFX uden for ansvar, så længe tilstanden opretholdes og kan i sådanne tilfælde annullere lejemålet. Som force majeure henregnes blandt andet orkan, storm og ulykkestilfælde.